Servis Avantajlar?m?z

Bilgisayarl? Ar?za Tespiti Bilgisayarl? ar?za tespiti, araban?z?n elektronik kontrol ünitesine ba?lanan bir makine ile, araban?zda olan tüm ar?zalar?n bulunmas? i?lemine denilmektedir. Bu i?lem yap?l?rken ?zel bir program ve makine kullan?lmaktad?r.
Ekonomik ve H?zl? ??zümler Bilgisayarl? ar?za tespiti ile tespit edilen ar?zalar, uzman ekibimiz sayesinde h?zl? ve ekonomik olarak giderilir. B?ylelikle arac?n?z?n ar?zas? olmayan par?alar?na hi? bir ?ekilde dokunulmaz.
Uzman Personel Uzman kadromuz ile bir ?ok yerli ve yabanc? ara?lara bak?m ve servis hizmeti vermekteyiz. ?zellikle Volkswagen grup alan?nda ihtiya? duyulan ?zel servis ihtiyac?n? kar??lamak amac?yla Volkswagen ?zel servisi olarak faaliyet g?stermekteyiz.

Hizmetlerimiz

Motor Bak?m? Araban?z?n motor bak?m?n? düzenli yapmad???n?z takdirde, motorunuz bir gün sizi yar? yolda b?rakabilir. Ans?z?n ar?zalan?r ve alt?ndan kalkamayacak masraflara ve motorunuzun tamamen de?i?mesine neden olabilir. Arac?n?z? senede ?zellikle yaz ve k?? ba?lar?nda 1 ya da 2 defaya mahsus periyodik bak?m?n? ?zellikle motor bak?m?n? Omega Replica Watches aksatmadan yapman?z tavsiye edilir.

Elektrik Bak?m? Elektronik kontrol üniteleriyle donat?lan yeni nesil teknolojik otomobillerdeki elektrik aksam? periyodik olarak kontrol edilmelidir. Servisimizde arac?n?z?n her türlü elektrik ve elektronik aksam?, klima üniteleri, g?sterge kontrol panelleri, d?? ikaz ve ayd?nlatma aksamlar?, sigorta ayaklar? ve elektronik ar?za tespitleri uzman personelimiz ve ekipmanlar?m?zla yap?lmaktad?r. Servisimizde periyodik ara? bak?m kontrollerinin yan? s?ra ; Mar? dinamosu onar?m? ve de?i?imi, ?arz dinamosu ve de?i?imi, Oto elektrik aksam? onar?m? ve orijinal yedek par?a de?i?imi, Oto klima sistemleri onar?m? ve montaj?, Oto akü bak?m?, onar?m? ve de?i?imi, Otomatik kap? sistemleri onar?m? ve montaj?, Ara? takip sistemleri montaj? i?leri de uzman personelimizce yap?lmaktad?r.
Periodik Bak?m Bir otomobil bir?ok mekanik, elektrik, elektronik par?an?n ve bu par?alar?n bir k?sm?nda kullan?lan baz? bile?enlerin bir araya getirilmesi ile olu?turulur. Otomobiller, kullan?lmalar? neticesinde veya uzun süre kullan?lmadan bekletilmelerinden dolay? otomobili olu?turan par?alar üzerinde zamanla a??nmalar, bozulmalar, korozyon vb. fiziksel tahribatlar?n meydana geldi?i; kimyasal maddelerin ?zelliklerinin de?i?ti?i, belirli zaman aral?klar?nda par?alar?n mukavemetinin azald??? ve ?zelli?ini yitirdi?i g?rülmektedir. Bu nedenlerle par?alar?n dayan?mlar? ve ?al??ma performanslar?n?n dü?tü?ü ve par?alar üzerinde yap?lm?? olan ayarlamalar?n bozuldu?u tespit edilmektedir. Yukar?da belirtilen nedenlerden dolay? motorlu ara?lar üzerinde belirli aral?klarla kontrol, ayar ve de?i?tirme i?lemlerinin ger?ekle?tirilmesi gereklidir. Bu i?lemlerin tümüne "oto periyodik bak?m" denilmektedir.
Egzoz Emisyon ?l?ümü Egzoz Gaz? Emisyon ?l?ümü trafikte seyreden motorlu kara ta??tlar?ndan kaynaklanan Egzoz Gaz? Emisyonlar?'n?n kontrolüne dair haz?rlanan y?netmelik gere?ince yap?l?r. Servisimizde; Tuvtürk istasyonlar?nda, muhayene ?ncesi istenen Egzoz Gaz? Emisyon ?l?ümü yap?lmaktad?r.

Mekanik Bak?m? Mekanik bak?m, otomobillerinizdeki yürüyen aksam? kapsar. Güvenli bir sürü? ger?ekle?tirebilmeniz i?in gerekli olan mekanik bak?m? aksatmadan yapt?rman?z gerekmektedir.
Mekanik Bak?mda Yap?lmas? Gerekenler
Motor analizi,
Motor performans?n?n ve arac?n bilgisayar sisteminin analizi,
Ask? rotlar?n kontrolü,
Amortis?r ba?l?klar?n?n kontrolü,
Ya? ve ya? filtreleri de?i?imi,
Triger ve V kay??lar?n?n kontrolü,
Alternat?r, fan ve so?utma sisteminin V kay??lar?n?n kontrol edilmeleri ve gerekti?inde de?i?tirilmeleri,
So?utma sistemlerinde, hortumlar?n kontrolü ve gerekiyorsa de?i?tirilmeleri,
Lastiklerin, a??nma ve hava bas?n? kontrollerinin yap?lmas?,
Lastiklerin rot ve balans ayarlar?n?n yap?lmas?,
Fren balatalar?n?n kontrolü ve de?i?tirilmesi,
Yak?t sisteminin, pompa ve filtrelerinin kontrolü,
Tüm s?v?lar?n kontrolü ve eksilmi?se eklenmesi (motor ya??, fren hidroli?i, direksiyon kutusu hidroli?i, vites kutusu, so?utucu klima gaz?) kontrol edilmesi,
Bujilerin de?i?tirilmesi,
Hava, yak?t ve polen filtresinin de?i?tirilmesi,
Yak?t enjeksiyon sisteminin kontrolü ve ayarlanmas?.

Kaporta Onar?m? D?? darbeler sonucu arac?n kaporta aksam? üzerinde meydana gelen, boyan?n zarar g?rdü?ü, ezik, vuruk ve g??üklerin düzeltilerek eski haline getirilme i?lemidir. Düzeltme i?leminde sa? ve galvaniz malzemeden üretilmi? par?alarda "Puntal? G??ük ?ektirme" sistemi kullan?l?r. Otomotiv sekt?ründe ara?lar?n kaporta aksamlar?n?n üretiminde son y?llarda Alüminyum Ala??ml? malzemeler gittik?e daha fazla kullan?lmaktad?r. Bu tür Alüminyum Ala??ml? malzemelerden üretilen motor kaputu, ?n ve arka ?amurluk, bagaj kapa??, kap?lar gibi par?alar?n üzerindeki ezik, vuruk ve g??ükler düzeltilebilmektedirler. "Boya Hasarl? Kaporta G??ük Düzeltme" i?leminde sadece ezik, vuruk ve g??üklerin düzeltme ve do?rultma i?lemi yap?l?r. Hasar?n tamamen giderilmesi i?in kaporta düzeltme i?leminden sonra b?lgenin "Boya Onar?m?" i?lemi ile bitirilmesi gerekmektedir.
Boya Arac?n?zda meydana gelen boya hasarlar?na profesyonel y?ntemlerle ?zel ??zümler sunuyoruz. Kadromuzda yer alan renk uzman? ve boya teknisyenlerimizle her türlü boya hasar?n?z? kulland???m?z üstün teknoloji ekipmanlarla (Renk Bilgisayar?) herhangi bir ton farkl?l??? olmaks?z?n gideriyoruz. Arac?n?z?n hasar g?rmü? tüm camlar?, arac?n?za zarar vermeden s?külerek gerekli temizlik yap?ld?ktan sonra orjinal cam montaj? yap?lmaktad?r. Kap?, bagaj, kaput kilitlerindeki ve cam mekanizmalar?ndaki tüm ar?zalar orijinal yedek par?a kullan?larak faal duruma getirilmektedir. Gerekli par?a de?i?imlerinde mü?teri onay? al?nd?ktan sonra yedek par?a de?i?imi yap?lmaktad?r. Her marka Ticari ve binek arabalar?n boya kaporta servisinde Boya, F?r?n Boya, Pasta, Cila, Yama Boya, Cam-Kilit hizmetleri sunulmaktad?r.
F?r?n Boya
F?r?n boya, boyama i?leminin tozsuz bir ortamda yap?lmas?n?, ?zel filtreler sayesinde partiküllerin boya ile etkile?ime girmemesini, havadaki nem oran?n? minimum seviyeye indirerek boya i?lemininin kalitesinin artt?r?lmas?n? sa?lar. F?r?nl? boyama sisteminde arac?n boyama i?lemi bittikten sonra, 45 Dk. 65°C ?s? verilerek kurutma i?lemi yap?lmaktad?r. Haz?rl?k a?amas?nda kullan?lan malzemeler son sistem olup arac?n?z?n maras?n?n ?nerdi?i ürünler kullan?lmaktad?r.
Lastik De?i?imi Lastiklerin de?i?me zaman? ortalama 40 bin kilometredir. Lastik de?i?im zaman? arac?n kullan?m?na ba?l?d?r. A??r ?artlar alt?nda ?al??an ara?larla garaj ara?lar?n?n lastik de?i?im sürelerinin ayn? olmas? imkans?zd?r. Lastiklerin arac?n yolla ba?lant?s?n? sa?lad???ndan can güvenli?i i?in ?ok ?nemlidir. Lastiklerin ara? muayene kriterlerine g?re; ara?larda kullan?lan lastiklerin di? yüzeyinin ana yivlerindeki (oluklar) di? derinlikleri, 4 den az lastikli ara?larda en az 1 mm , 4 ve daha fazla lastikli ara?larda en az 1,6 mm olacakt?r. Ana yivler, lastik yüzeyinin yakla??k 3/4 oran?nda geni?li?ini kapsayan, lastik yüzeyinin merkezi k?sm?ndaki yivlerdir. Fazla kullan?lmayan ara?larda lastik ?mrü 3-4 y?ld?r. Hava ile temas etti?i i?in lastiklerin yap?s? zamanla bozulacakt?r. Arac?n park halinde uzun süre ayn? konumda kalmas? lastik ?mrünü azaltacakt?r. Rot ve balans ayar? bozuk ara?lar?n lastik ?mürleri k?salacakt?r. Lastik de?i?imi yap?l?rken ekonominin el verdi?i ?l?üde d?rt lastik ayn? anda yada ?ift halinde de?i?tirilmelidir.
Servisimizde lastikleriniz, arac?n?z?n marka ve modeline uygun olarak de?i?tirilebilmektedir.
Xenon Far Xenon far, k?sa mesafelerde yo?un ???k sa?layarak gü?lü ayd?nlatma ger?ekle?tiren far ?e?ididir. Xenon far, k?sa far olarak kullan?l?r, ???k da??l?m? düzgün ve keskindir.
Servisimizde, arac?n?z?n elektrik aksam?n? tehlikeye atmadan, arac?n?z?n yaz?l?m?nda herhangi bir sorun yaratmayacak Xenon far de?i?tirmek mümkündür.